eritrea veldhoven demonstratie 2017

Uit vrees voor sektarisch geweld verbood de rechter vrijdag last minute een feest van een vereniging van vluchtelingen uit Eritrea in Rijswijk.

eritrea substack
Protest tegen het Eritrese regime in Veldhoven in 2017 (c)JWN

Die vrees is niet onterecht, ik stond jaren geleden al eens tussen kemphanen afkomstig uit de Oost-Afrikaanse dictatuur.

Bijna iedere Eritrese asielzoeker krijgt in de EU asiel, met als reden dat het land eeuwigdurende dienstplicht heeft. Althans: in ieder geval op papier.

Want in werkelijkheid is echt niet iedereen bang voor het regime van Eritrea: zo was het verboden feest in Rijswijk bedoeld voor aanhangers van de ruling party.

Lees verder (in het Engels)

Over de militaire dienstplicht oordeelde de Raad van State enkele weken terug:

“In een uitspraak van vandaag (20 juli 2022) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat Eritreeërs die het militaire onderdeel van de nationale dienstplicht moeten vervullen een reëel risico lopen op een onmenselijke behandeling. Dat is een schending van artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De staatssecretaris moet hier rekening mee houden bij zijn beslissing over asielaanvragen van Eritreeërs voor wie dit geldt.

Achtergrond

De aanleiding voor deze uitspraak is een zaak van een Eritrese man. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wees zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning af. De man vreest echter dat hij de nationale dienstplicht moet vervullen als hij naar Eritrea moet. De nationale dienstplicht in Eritrea bestaat uit een civiel en een militair onderdeel. De man meent dat hij een grote kans heeft om het militaire onderdeel te moeten vervullen, omdat hij jong is, analfabeet en nauwelijks is opgeleid. Hij bezit geen speciale vaardigheden die hem geschikt maken voor het civiele onderdeel van de dienstplicht.

Geen gewone dienstplicht

Het karakter van de nationale dienstplicht in Eritrea wijkt af van wat daar in andere landen veelal onder wordt verstaan. Uit openbare bronnen blijkt dat dienstplichtigen die zijn ingedeeld in het militaire onderdeel te maken kunnen krijgen met extreem zware werk- en leefomstandigheden. Ook is er een gebrek aan basisvoorzieningen, is sprake van zware fysieke training of arbeid, zeer ernstige lijfstraffen en detentie onder schrijnende omstandigheden. Commandanten hebben bijna onbeperkte macht over hun onderschikten en handelen vaak willekeurig. De dienstplicht duurt in Eritrea officieel achttien maanden, maar wordt vaak verlengd voor onbepaalde tijd. Het komt voor dat de dienstplicht tien jaar of zelfs nog langer duurt.”

Door Jan-Willem

The Hague bureau chief aaalandje

Geef een reactie Reactie annuleren

Mobiele versie afsluiten